1. Algemeen

Onze Wielerclub “SPORTVRIENDEN VAN ’t KAPELLEKE – WEMMEL” hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevensOnzeWielerclub “SPORTVRIENDEN VAN ’t KAPELLEKE – WEMMEL”  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(ook gekend als GDPR).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechtenals betrokken persoonomtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent makenen dezewillen

 

Als  Wielerclub “SPORTVRIENDEN VAN ’t KAPELLEKE – WEMMEL”  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Wielerclub “SPORTVRIENDEN VAN ’t KAPELLEKE – WEMMEL”

Contactpersoon: VANCAUWENBERGH Pierre

Merchtemsesteenweg 76

1780 Wemmel

Emailadres: [email protected]

 

 

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Wielerclub “SPORTVRIENDEN VAN ’t KAPELLEKE – WEMMEL”   verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van onze club,(nieuwsbrieven ,programma, uitnodigingen)
 • Het versturen van ledenlijsten . (informatief belang)
 • Het versturen van klassementen op maandbasis
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (ledenlijsten = wettelijke verplichting)
 • Het aangeven van eventuele ongevallen bij de verzekeringsmaatschappij.
 • Vernieuwing van vergunningen

 

 

3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerkenvoor de volgende doelstellingen  :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail,geboortedatum

Bvb Ledenlijsten

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam

Bvb Maandelijks Klassement , Lijsten van Clubuitstappen , Helpers voor onze Organisaties

 • Zonder identificatiegegevens

Bvb Maandelijks Programma

 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer (bvb bij ongeval)
 • Rijksregisternummer

Bvb vernieuwing vergunningen

 • Goedkeuring van arts voor sporten

In geval van ouder dan 70jaar – wettelijk verplicht door Verzekering Cycling Vlaanderen

 

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

 • Wielerbond Vlaanderen vzw
 • Vlaamse Wielerbond (Minimaal)
 • Gemeente Wemmel (subsidies)

De gegevens worden intern verwerkt door de secretaris en de penningmeester.

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen (en verspreiden) van ledenlijsten, nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het ontvangen van gemeentelijke werkingstoelagen
 • Het organiseren van wielerwedstrijden, uitstappen en jaarlijkse terugkomende organisaties
 • Deelnemen aan diverse wielertoerisme activiteiten van ander organisaties,…

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

De leden van de wielerclub “SPORTVRIENDEN VAN ’t KAPELLEKE – WEMMEL” verlenen aan het bestuur uitdrukkelijk de toelating om, voor zover dit nodig is voor de goede communicatie, persoonlijke gegevens te gebruiken op de website van de club, inclusief het gebruik van foto’s.

 

 

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaarindien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

7. Bewaartermijn

Wielerclub “SPORTVRIENDEN VAN ’t KAPELLEKE – WEMMEL”   bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens wielerclub “SPORTVRIENDEN VAN ’t KAPELLEKE – WEMMEL”  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

http:// wielerclubwemmel.be => https://wielerclubwemmel.be  (s= security)

Al Uw login’s op onze site worden in beveiligde omgeving uitgewisseld

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

9. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaarindienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

 

11. Wijziging privacyverklaring

Wielerclub “SPORTVRIENDEN VAN ’t KAPELLEKE – WEMMEL”   kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

12. Goedkeuring door het bestuur de wielerclub ’t Kapelleke.

Deze verklaring werd goedgekeurd door de raad van bestuur van de wielerclub in haar vergadering van 6 Juni 2018.

 

Namens bestuur van “Koninklijke Sportvrienden van het Kapelleke” www.wielerclubwemmel.be

 

VOORZITTER     BERNARD DE SMEDT

ERE VOORZITTER     FRANS DE VISSCHER

PENNINGMEESTER   ARYS DANIEL

BESTUURLID       FRANCIS VAN HEYMBEECK

BESTUURLID       MATHIEU DENDOOVEN

SECRETARIS        VAN CAUWENBERGH PIERRE

 

13.  Goedkeuring door ALLE LEDEN

Deze verklaring werd goedgekeurd door ALLE leden na MAIL van 19/6/2018met in bijlagen de 4 documenten

 

Opmaak inventaris

Register Gegevenverwerking

Toetsing verwerking persoonsgegevens

Deze PRIVACY VERKLARING

 

 NIEMAND diende enig protest of opmerkingen in

 

Provinciaal Kampioenschap Wielrennen Beloften & Elite zonder contract - 10 april 2022 Klik hier